ACTE NECESARE PENTRU CONTRACT DE VÂNZARE / DONAȚIE / SCHIMB / ÎNTREȚINERE / RENTĂ VIAGERĂ:

ACTE NECESARE PENTRU SUCCESIUNE:
mai 29, 2019
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
mai 29, 2019

business, office, school and education concept - man filling tax form

 

ACTE NECESARE PENTRU CONTRACT DE VÂNZARE / DONAȚIE / SCHIMB / ÎNTREȚINERE / RENTĂ VIAGERĂ:

– actele de proprietate (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de construire, proces verbal de predare-primire a locuinței, autorizație de construire, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, contract de donație, contract de schimb, contract de partaj voluntar, certificat de moștenitor, sentință civilă, titlu de proprietate etc.);

– dovada achitării integrale a prețului, dacă este cazul (declarație autentică, adeverință etc.),

– documentația cadastrală;

– încheierea de intabulare;

– extrasul de carte funciară de autentificare – se solicită de către notarul public şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;

– certificatul de atestare fiscală de la Direcția Taxe și Impozite din cadrul Primăriei unde este situat bunul imobil, din care să rezulte că toate taxele și impozitele sunt achitate la zi. Certificatul este valabil 30 zile de la data emiterii, iar trebuie prezentat certificatul de atestare fiscală pentru fiecare coproprietar în parte;

– adeverința de la Asociația de Proprietari (în cazul apartamentelor) care să ateste faptul că proprietarul nu are debite la întreținere; adeverința trebuie să conțină antetul asociației, cu număr de ieșire și data, NUMELE, PRENUMELE ȘI SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI, precum și NUMELE, PRENUMELE ȘI SEMNĂTURA ADMINISTRATORULUI, plus stampila asociației; valabilitatea acestei adeverințe este de 30 zile de la data emiterii;

– dovada plății la zi a utilităților publice;

– certificatul de performanță energetică (ex: nu este necesar la donație, este obligatoriu la vânzare);

– certificatul de urbanism (dacă este solicitat de viitorul dobânditor);

– polița de asigurare împotriva dezastrelor (PAD), dacă există;

– actele de identitate ale părților;

– certificate de căsătorie ale părților și convenții matrimoniale, dacă este cazul;

– alte documente solicitate de notarul public instrumentator.

Notă: Pentru terenurile extravilane trebuie îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *