ACTE NECESARE PENTRU SUCCESIUNE:

ACTE NECESARE PENTRU CONTRACT DE VÂNZARE / DONAȚIE / SCHIMB / ÎNTREȚINERE / RENTĂ VIAGERĂ:
mai 29, 2019

 

ACTE NECESARE PENTRU SUCCESIUNE:

Pentru defunct: certificatul de deces; certificatul de naștere.

– Pentru moștenitori: certificatele de naștere; certificatele de căsătorie, actele de identitate;

– Alte acte de stare civilă: sentințe de divorț, alte sentințe judecătorești, declarații de notorietate, convenții matrimoniale (dacă există);

– declarațiile de acceptare, de renunțare, testamente (dacă există);

– cărțile de identitate ale moștenitorilor.

Pentru imobil/apartament/teren:

– actele de proprietate (ex: titlu de proprietate, contract de vânzare cumpărare, contract de construire, proces verbal de predare-primire a locuinței, autorizație de construire, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, contract de donație, contract de schimb, contract de partaj voluntar, certificat de moștenitor, etc.);

– dovada achitării integrale a prețului, dacă este cazul (declarație autentică, adeverință etc.),

– documentația cadastrală pentru fiecare imobil în parte (dacă există);

– încheierea de intabulare pentru fiecare imobil în parte (dacă există);

– certificatul de atestare fiscală pentru fiecare imobil în parte, emis de Direcția Taxe și Impozite din cadrul Primăriei unde este situat bunul imobil;

Pentru locurile de veci:

– actul de concesiune;

– adeverința emisă de Administrația Cimitirelor și a Crematoriilor Umane din București sau după caz, de Administrația Cimitirului Parohial.

Pentru autoturisme:

– actele de proprietate;

– certificatul de atestare fiscală emis de Primăria competentă.

Pentru certificatele de acționar:

– extras eliberat de Depozitarul Central S.A. (București, Bld. Carol I nr. 34-36, Sector 2) sau adeverință emisă de societățile netranzacționate.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *