Servicii

 
 

Actele și procedurile notariale îndeplinite de notarul public sunt cele reglementate de Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, în conformitate și cu Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, din 24.07.2013.

În continuare enumerăm principalele tipuri de acte și proceduri notariale pe care le puteți realiza prin intermediul biroului nostru. Dacă aveți neclarități nu ezitați să ne contactați.

CONTRACTE

 • contracte de vânzare-cumpărare;
 • contracte de schimb imobiliar;
 • contracte de dare în plata;
 • contracte de donație;
 • contracte de întreținere;
 • contracte de renta viageră;
 • acte de partaj de bunuri mobile sau imobile;
 • contracte de împrumut cu sau fără ipotecă;
 • contracte de garanție reală imobiliară;
 • antecontracte sau promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare;
 • contracte de închiriere;
 • contracte de comodat.
 • acte de partaj;
 • tranzacții.

SOCIETĂȚI, ASOCIAȚII, FUNDAȚII


 • acte necesare pentru înființarea societăților și acte de modificare ale actului constitutiv (cesiuni, act constitutiv în formă actualizată);
 • acte necesare pentru înființarea de asociații, fundații și acte de modificare (act constitutiv, statut, procese verbale).

SUCCESIUNI


 • dezbaterea procedurilor succesorale, finalizate cu eliberarea certificatului de moștenitor sau de legatar;
 • inventare succesorale;
 • lichidarea pasivului succesoral (când există datorii ale succesiunii).

PROCURI


 • procuri generale;
 • procuri de conservare și/sau administrare;
 • procuri speciale din care amintim: pentru înstrăinarea de bunuri mobiliare sau imobiliare, ipotecarea de bunuri imobile sau gajarea de bunuri mobile, succesorale, judiciare, de reprezentare la constituirea și modificarea societăților și pentru dizolvarea sau lichidarea acestora, de reprezentare generală la desfășurarea activității societăților sau alte forme asociative.

DIVORȚURI cu sau fără copii minori.


Divorțul prin acordul soților poate fi constatat de notarul public atât în cazul în care nu există copii, precum și în cazul în care există copii minori născuți în timpul căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, dacă soții convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorț, exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, stabilirea locuinței copiilor după divorț, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copii, precum și stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor.

DECLARAȚII


 • declarații privind statutul civil al persoanei (adopție, căsătorie, cetățenie, recunoașterea paternității, de schimbare a numelui);
 • declarații de acceptare a succesiunii;
 • declarații de renunțare la succesiune;
 • declarații de notorietate;
 • declarații acord pentru plecare copil minor însoțit de un singur părinte sau de o altă persoană majoră;
 • declarații privind valorificarea unor drepturi prevăzute de legi speciale și de protecție socială, și anume:
  1. ajutor de șomaj;
  2. ajutor social;
  3. obținerea alocației de stat pentru copii;
  4. acordarea burselor pentru elevi și studenți;
  5. stabilirea sau valorificarea drepturilor foștilor deținuți politici, veteranilor de război și a văduvelor acestora;
  6. valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap.

CERTIFICAREA UNOR FAPTE


Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:
 • faptul că o persoană se află în viață;
 • faptul că o persoană se află într-un anumit loc;
 • faptul că persoana din fotografie este aceeași cu persoana care cere certificarea;
 • faptul că o persoană, ca urmare a unei somații sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi și la o anumită oră într-un anumit loc, precum și declarația acesteia;
 • rezultatele tombolelor, tragerilor la sorți, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entități autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competența altor organe;
 • certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competența altor organe;
 • certificarea altor fapte care nu sunt date în competența exclusivă a altor organe.
Notarul public certifică, la cerere, procesele verbale sau hotărârile organelor colegiale ale oricăror forme asociative.  

LEGALIZAREA SEMNĂTURILOR de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătura, precum și a sigiliilor


Notarul public poate legaliza semnătura părților numai pe înscrisurile pentru care nu se cere forma autentică, prin lege, ca o condiție de valabilitate a actului.

La cererea părții, notarul public poate legaliza specimenul de semnătura al persoanei care se prezintă personal în fața notarului public. Pentru legalizarea sigiliului, partea îl va prezenta notarului public care, după verificare, va întocmi încheierea de legalizare.

DARE DE DATĂ CERTĂ ÎNSCRISURILOR


Prin darea de dată certă înscrisului sub semnătură privată, de către notarul public, data menționată în acest înscris devine opozabilă și altor persoane decât celor care l-au semnat.  

PRIMIRI ÎN DEPOZIT


Primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor prezentate de părți, valori și acte ridicate cu ocazia întocmirii inventarelor succesorale, precum și însemnele de marcat material lemnos din pădure.

ACTE DE PROTEST AL CAMBIILOR


Actele de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin se îndeplinesc în condițiile stabilite prin legi speciale.  

LEGALIZĂRI ALE COPIILOR DE PE ÎNSCRISURI


Notarul public eliberează copii legalizate după înscrisurile originale prezentate de părți, după confruntarea copiei cu originalul.

În situația în care confruntarea copiei cu originalul înscrisului cere o pregătire de specialitate, copia se va elibera numai pe baza confruntării efectuate de un expert desemnat de notar, potrivit prevederilor legale. În acest caz, încheierea va fi semnată și de expert.

LEGALIZAREA TRADUCERILOR


Traducerile de pe înscrisuri se efectuează de traducătorul atestat potrivit legii, care le va semna, iar notarul public va legaliza semnătura traducătorului.

Legalizarea semnăturii traducătorului se poate face numai sub condiția existenței specimenului de semnătură al acestuia la biroul nostru notarial.  

ELIBERAREA DE DUPLICATE ALE ÎNSCRISURILOR NOTARIALE


La cererea părții, notarul public va elibera un duplicat al unui act original aflat in arhiva sa. În acest scop, notarul public va cita toate părțile sau după caz, pe succesorii acestora.

Duplicatul va avea aceeași forță probanta ca și înscrisul original.

CONSULTAȚII JURIDICE NOTARIALE


Notarul public acordă consultații în domeniul notarial, cu programare prealabilă, astfel încât solicitantul să poată beneficia de timpul optim necesar.  

TESTAMENTE